Nilsson Special Vehicles behöver inte vidta några åtgärder mot sina utsläpp i nuläget.

Nilsson Special Vehicles behöver inte vidta några åtgärder mot sina utsläpp i nuläget. Foto: Johan W Jönsson

Inga åtgärder mot Nilsson Special Vehicles just nu

Spridningsberäkningen inväntas

LAHOLM. Kommunen kommer med bakgrund av slutrapporten av mätningarna av utsläpp från Nilsson special vehicles inte att vidta några åtgärder mot företaget i nuläget. – Av den slutrapport som vi nu har tagit del av, kan det konstateras att det inte finns akuta hälsorisker för barn eller medarbetare att vistas i förskolans utemiljö, kommenterar utbildningschef Richard Mortenlind.

Av
Johan Wilmarstrand Jönsson

I slutrapporten från konsultfirman WSP, som gjort mätningarna av utsläppen, konstateras att utsläppen av styren under pågående produktion låg klart under lågriskvärdet för styren. Utsläppet ”kan därför inte anses som grund för åtgärder”.

Mätningen av bakgrundshalten av styren var så lågt att det inte gav utslag. Samtidigt konstateras att det luktar på platsen. Orsaken till detta kan vara utsläpp av andra ämnen än styren. Därför anser WSP att detta bör undersökas.

Miljö- och byggnadsnämnden har krävt en spridningsberäkning av Nilsson Special Vehicles. Denna ska vara klart inom kort.

– När miljökontoret får den skickar vi all information om beräkningar och mätningar till Arbets- och miljömedicin Syd för granskning. Därefter tar vi ställning till eventuella krav på åtgärder, säger Patrik Eriksson, miljöchef på Laholms kommun i ett pressmeddelande.

Som ansvarig för verksamheten på Sofiero förskola säger utbildningschef Richard Mortenlind att det varit av största betydelse att utesluta eventuella hälsorisker för barn som vistas på förskolan.

– Av den slutrapport som vi nu har tagit del av, kan det konstateras att det inte finns akuta hälsorisker för barn eller medarbetare att vistas i förskolans utemiljö. Barn- och ungdomskontoret gör därmed bedömningen att inga akuta åtgärder behöver vidtas, säger Mortenlind.

– Vad gäller beslut om eventuella åtgärder som behöver vidtas mot företaget anser barn- och ungdomskontoret att detta ryms inom miljökontorets tillsynsansvar, fortsätter han.

Publicerad 10 May 2019 11:50