Christina och Claes Hammarlund var inte medvetna om vraket och dess last, de tycker att man borde ta bort det som skadar naturen.

Christina och Claes Hammarlund var inte medvetna om vraket och dess last, de tycker att man borde ta bort det som skadar naturen. Foto: André Kvist

Tickande miljöbomb utanför Laholmsbukten

Kan dröja åratal innan den saneras: "Hon är rankad lågt"

LAHOLMSBUKTEN.

I tjugo år har fartyget Altnes legat på havets botten utanför Hallands kust. Trots risken för oljeutsläpp kan det dröja många år innan hon saneras. Fartyget ingår i de drygt 30 som kategoriseras som "akut miljöfarliga" – Mycket angeläget att man tar upp sådant som förstör haven, säger en Mellbystrandbo.

Av
André Kvist

Längs Sveriges kuster finns tusentals vrak, drygt 17 000 enligt Havs- och Vattenmyndigheten, HaV. De flesta är fullständigt ofarliga och vackra för dykare att beskåda. Men 3 000 bedöms som möjligt miljöfarliga och 300 som miljöfarliga.

Sedan finns det 33 stycken som utgör en akut miljöfara av involverade myndigheter. Dessa innehåller framförallt olja men även andra miljöfarliga ämnen som tungmetaller, fosfat och salpeter. Under 2010-talet har Sjöfartsverket katalogiserat och kartlagt dessa vrak. Anledningen är att läckande vrak utgör en stor fara för växter och djur i svenska vatten.

Mikroorganismer i närheten av vraken tar upp de farliga ämnen som i sin tur sprider dessa vidare till fiskar och kräftdjur, samt i förlängningen till människor.

Mellan den 14 och 21 november utför HaV dykningsundersökningar tillsammans med Försvarsmakten vid fartyget Skytteren som 1942 sänktes av tyskar. Vraket ligger vid ön Måseskär som ligger utanför Orust norr om Göteborg. Flera hundra kubikmeter olja uppskattas finnas kvar i vraket och syftet med dykningarna är att riskbedöma vraket.

"Att hon

ligger riskfritt kan man inte

säga."

Utanför Laholmsbukten ligger ytterligare ett av dessa akut miljöfarliga vrak. Fartyget heter Altnes och sjönk 1998 på sin väg från Texas, USA, till Sundsvall. I lasten hade den petroleumkoks, en restprodukt från destillering av olja som innehåller tungmetaller och oljerester. Men det är den faktiska oljan ombord som är den stora faran för området.

– Det är främst oljan som är det miljöfarliga i detta vrak. Altnes är tömt på olja, det var ett försäkringsärende efter att hon förlist. Men det ska finnas vissa mängder olja kvar i henne som företaget inte fick upp, berättar Fredrik Lindgren, utredare vid enheten för havsmiljöförvaltning, HaV.

Altnes kolliderade med det cypriotiska fartyget Shannon den 13 januari, kapsejsade och sjönk sedan under bogsering i den svenska ekonomiska zonen.

Sjöfartsverket beslutade kort (februari 1998) därefter att så mycket olja som möjligt skulle tömmas ut då: "...det finns grundad anledning att tro att svenska intressen kan skadas i avsevärd mån." Drygt hälften av oljan tömdes, idag finns det drygt 20-22 ton kvar. Vad det gäller petroleumkoks läckte 1500-2000 ton ut vid förlisningen av 5 115 kubikmeter som fanns i lasten.

Liknande dykningar som de som sker längre upp på västkusten kommer inte ske vid Altnes eftersom man bedömer att dokumentationen är god. Det finns inte heller någon prognos för när den kan saneras helt och hållet.

– Det är inte beslutat när Altnes kommer att tömmas på olja vidare. Men hon är rankad lågt med vårt riskutvärderingsverktyg, så det kommer troligtvis inte bli de närmaste åren, säger Fredrik Lindgren och fortsätter:

– Altnes har inte varit på havsbotten under så lång tid, så korrosion är ännu inget stort problem. Att hon ligger riskfritt kan man inte säga, men det finns andra vrak på vår lista utgör en större risk.

Risken med att vänta är att olja kan komma att läcka ut och bedömningen är att ett kommande saneringsarbete skulle bli svårt då företaget som var involverade 1998 inte lyckades få upp det.

Från stranden i Mellbystrand kan man en klar dag se hela Laholmsbukten, från Kattvik till Tylösand. Härifrån kan man spana ut över havet och föreställa sig att vraket ligger där ute, några kilometer väster om Halmstad. På plats är makarna Christina och Claes Hammarlund ute och går med sin hund.

– Det känns inte så bra att veta att det en vacker dag kan hamna olja i Laholmsbukten, känns osäkert. Utan att ha alltför mycket kunskap låter det som att man borde ta hand om det, säger Claes.

– Jag tycker det är mycket angeläget att man tar upp sådant som förstör haven, tillägger Christina.

Möjliga konsekvenser

    Oljeutsläpp kan medföra skador på stränder och utarma växt- och djurliv. Ett relativt litet oljespill under en kritisk period kan orsaka större skada än ett större spill under en annan del av året.

    Oljan utgör en akut risk för sjöfåglar, fisk och marina däggdjur, medan andra vattenlevande organismer, till exempel alger, främst riskerar att drabbas av nedsatt tillväxt eller uppvisa andra uttryck för biologisk stress.

    Effekterna av olja är allvarliga men ändå relativt kortvariga. Effekterna beror på flera faktorer såsom oljetyp, mängd, årstid, väder, exponering, områdets känslighet samt val av saneringsmetoder. Merparten av oljan som finns i vattnet eller som hamnar på stränderna bryts i allmänhet ner eller finfördelas inom några månader.

    De mest långvariga skadeverkningarna syns på bottnarna, framförallt i syrefattiga bottensediment där oljerester kan finnas kvar i åratal, något som förhindrar bottendjur från att kolonisera området. I grunda skärgårdsmiljöer kan även mindre utsläpp leda till stora negativa miljöeffekter.

Källa. Havs- och Vattenmyndigheten.

Publicerad 05 January 2019 07:00