Håkan Danfors kräver Laholms kommun på 1,5 miljoner kronor.

Håkan Danfors kräver Laholms kommun på 1,5 miljoner kronor. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Danfors kräver kommunen på miljonbelopp

Hävdar att kommunen gjort sig skyldig till illojal maktanvändning

MELLBYSTRAND.

Danfors Förvaltnings AB kräver Laholms kommun på 1,5 miljoner kronor i skadestånd för uppkomna kostnader i samband med ett detaljplanearbete som först godkändes och tre år senare avskrevs. En nyligen antagen detaljplan för grannfastigheten är orsaken till att Håkan Danfors hävdar att kommunen ”genom ett godtyckligt beslutsfattande gjort sig skyldig till illojal maktanvändning”. Laholms kommun bestrider kravet i sin helhet.

Av
Rickard Gustafsson

Det är stora belopp som figurerar i det krav fastighetsbolaget Danfors Förvaltning riktar mot Laholms kommun – genom advokatbyrån Wistrand, hemmahörande i Göteborg.

1 500 000 kronor begärs i ersättning för skada som uppstått för arbetet i samband med en detaljplan där Håkan Danfors ville bygga sju parhus för äldre människor på grönområdet mellan Mellbystrandsgården och havsstranden – även kallat Strandgläntan.

Historien som lett fram till kravet härleder till ett kommunstyrelsebeslut i januari 2016. Då fick Danfors, som arbetat med planen sedan 2013, ett positivt planbesked.

Därefter fortsatte arbetet med planen i tät dialog med kommunen och ledde fram till samråd som hölls i slutet av 2018.

Håkan Danfors ville bygga bostäder för äldre på sin mark i Mellbystrand men av det blev intet. Nu riktar han istället miljonkrav mot Laholms kommun.

Håkan Danfors ville bygga bostäder för äldre på sin mark i Mellbystrand men av det blev intet. Nu riktar han istället miljonkrav mot Laholms kommun. Skiss: Danfors Förvaltnings AB

I maj 2019 beslutade samhällsbyggnadskontoret att avskriva planärendet (Mellby 2:13) med förklaringen att länsstyrelsen skulle komma att stoppa den framtida detaljplanen. Grunden till det sades vara påtaglig skada för riksintressen för friluftsliv samt risken för erosion och översvämning.

Fem månader senare antogs istället en detaljplan för grannfastigheten Mellby 15:1 (som innefattar mellbystrandsbon Bo-Göran Karéns planer för bostäder på den så kallade ”Potatisåkern) – en plan som även den länsstyrelsen sagt att de kan komma att överpröva.

Advokatbyrån Wistrands skriver att ”förhållandena är i allt väsentligt mycket lika” mellan de två planärendena och att det rent objektivt saknas skäl att fatta två helt olika beslut.

Det finns dock skillnader. Danfors advokat skriver:

Detaljplanen Mellby 15:1 omfattar ett område för kvartersmark dels för centrum, vård och förskola, dels för bostäder i radhusform. Enligt planbeskrivningen möjliggörs härigenom uppförandet av en ny förskola. Kommunen, som inte äger den aktuella fastigheten, har visat sig ingå ett exploateringsavtal med fastighetsägaren som innebär att kommunen får köpa det aktuella markområdet för centrum, vård och förskola till ett till synes förmånligt pris (750 kr/kvm)”.

Den markaffären, hävdar Danfors, gynnar kommunen vilket är skälet till att Mellby 2:13 avskrivits till förmån för Mellby 15:1. Kommunen anklagas med andra ord för att ha utnyttjat sin maktposition för att främja sina egna ekonomiska intressen.

I kravet skriver juristen att ”genom ett godtyckligt beslutsfattande har kommunen överskridit sin befogenhet och därmed gjort sig skyldig till illojal maktanvändning”.

Vi har under dagen bestridit kravet. Ärendet har pågått sedan 2013 och vi ska nu gå tillbaka och titta på processen. Innan jag satt mig in i ärendet vill jag inte kommentera det ytterligare.

På Laholms kommun bekräftar kommunchefen Anders Einarsson att kravet tagits emot – men att de inte tänkt att betala.

– Vi har under dagen bestridit kravet. Ärendet har pågått sedan 2013 och vi ska nu gå tillbaka och titta på processen. Innan jag satt mig in i ärendet vill jag inte kommentera det ytterligare.

Laholms Tidning har under måndagen sökt Håkan Danfors – utan framgång. Rudolf Laurin, advokat på Wistrands, ville under måndagen inte heller han kommentera kravbrevet ytterligare utan hänvisade till sin klient.

Publicerad 18 November 2019 17:07